20 Ocak 2010 Çarşamba

TDH amacımız

Hava Döndü, çağ değişiyor...

21.yüzyılın başındayız ve tüm olumsuzlara rağmen ülkemizin potansiyeli, iç dinamikleri, insanlarımızın her gün artan bilgi-görgü ve birikimi, çoğalan değişim talepleri ile beraber ülkemizin önüne 21. yüzyılın getirdiği fırsatlar bizleri heyecanlandırıyor ve geleceğe umutla bakıyoruz...

Ne var ki, bir o kadar da endişeliyiz!Çünkü toplumumuz, ülkemiz ve gündelik hayatımız; çatışmacı ve ötekileştirici bir kutuplaşma geriliminin pençesinde...

Çünkü giderek yarınlarımız bilimden beslenmeyen, dünyayı sorgulamayan, değişen dünya karşısında uyum ve bütünleşme projesi olmayan, her şeyi dış dinamiklere bağlayan, vizyonu, süreç ve risk yönetme yeteneği bulunmayan anlayışlara bırakılmış görünüyor.

MEVCUT DEVLET DÜZENİ;
Eskimiş ve hantal yönetim organları,
Yenilenmesi bir yana hatta gerileyen siyasal kurumları,
Tekellerin, bölgesel eşitsizlerin ve gelir dağılımı adaletsizliğinin hakim olduğu, yoksulluğu ve yoksulların sayısını artıran ekonomisi,
Merkezi yönetimin vesayeti ve izni altında çıkar mekanizması gibi çalışan yerel yönetimleri,

Her şeyi kanun maddeleriyle, merkeziyetçi ve tek tip modellerle çözmeye kalkan yönetim anlayışı ile ÇALIŞAMAZ DURUMDADIR.OYSA BİZ;
Çağdaş Cumhuriyet'in temelinde yatan akılcı ve çağdaş toplum idealine uygun,
Hukukun her alanda üstün tutulduğu,
Sürdürebilir kalkınmanın gerçekleştirildiği,
Rekabetçi ve dinamik bir ekonomik yapının gerçekleştiği,
Sosyal adaletin hâkim olduğu,
Herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, kültürüne özgürce sahip çıkabildiği ve sorumluluğunu yerine getirebildiği,
Herkesin kendini ilgilendiren her türlü karara katılabildiği, denetleyebildiği, katılımcı demokrasinin bir yaşam biçimi haline dönüştüğü, demokratik toplum ve gönüllü yurttaşlık idealimize ulaşmış,
Avrupa Birliği içinde yer alan, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dönüşümüne etkin olarak müdahil olabilen,

YENİ BİR DÜNYAYI KENDİ İNSANIMIZ VE DİNAMİKLERİMİZLE KURABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ.ÇIKAR YOLUN;
İnsanlarımızın kendi kararlarını kendilerinin verebilecek olgunluk ve yetkinlikte oldukları gerçeğini kabul etmek ve yurttaşın beyanına itibar etmek,
İnsan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine dayalı tam demokrasiyi yaşam biçimi olarak kabul etmek,
Yaratıcı, çağdaş, barışçıl, özgürlükçü eğitim sistemi
Bütün siyasal eğilimlerin ve bütün taleplerin eşit ve özgürce katılabileceği ve tartışabileceği atılımcı ve demokrat siyasal düzen,
Adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma,
Ötekisi olmayan, hukuka ve çağdaş uygarlığa dayanan barışçı ve çoğulcu toplumsal düzen;
Çağdaş, katılımcı, demokratik ve etkin yönetim düzeninin kurallarını koyan,TOPLUMSAL UZLAŞMAYA
DAYANAN YENİ BİR
TOPLUMSAL SÖZLEŞME
OLDUĞUNA İNANIYORUZ.

Toplumda çok farklı siyasal duyarlılıkları, ideolojik ve etnik kimlikleri farklı siyasal talepleri ve hayat tarzlarını bir gerginlik konusu olmaktan çıkarıp, hepimizin ufkunu genişleten bir zenginlik duygusuna çevirmek elimizdedir.

Toplumda var olan farklılıklardan doğan farklı siyasi taleplerin, kısır siyaset yapısı üzerinden gelişen giderek hayatın her alanını etkileyen kutuplaşma psikolojisinin ve çatışmacı siyasi ortamın aşılabileceğini ve aşılması gerektiğine inanıyor,
Toplumun sağduyusuna ve uzlaşmacı sezgisine, huzur ve refah arzusuna ve değişim niyetliliğine güveniyoruz.

Yapı ve kültür zenginliğimizin gereği olan, farklı eğilimlerin ve farklı taleplerin hayatın her alanında serbestçe örgütlenerek, kendi alanlarının yönetimine ve tüm ülke yönetimine kendi ağırlığını koyabileceği, çoğulcu ve katılımcı ortamı oluşturabileceğimiz ve sürdürebileceğimizi savunuyoruz.BUNLAR İÇİN GEREKLİ OLAN;


Kısır ve kavgacı yapının ufuk açıcı ve önderlik edici siyasi yapılara ve siyaset anlayışlarına dönüşümü,
Yurttaşına ödevler veren devlet ve yönetim zihniyetinden yurttaşına güvenen ve hizmet eden etkin ve nazik devlet anlayışına dönüşümü,
Güçlü olanın istediğinin değil insan haklarına dayalı hukukun egemenliğine olan inanca dönüşümü,
Yurttaşları arasında ayrım göstermeyen ayrım göstermeyen, çatışmacı dil ve tarzdan barışçı, uzlaşmacı, dayanışmacı toplumsal hayata dönüşümü,
Hayatın her alanında değişim inancı, niyetliliği ve bu niyetliliğin siyasi olarak yönetilmesidir.BİZLER, İŞTE BU İNANÇLARLA,
TÜRKİYE’MİZİ YARINLARA,
ONURLU YAŞAMA TAŞIYACAK
SİYASİ İRADEYİ OLUŞTURMAK,
TOPLUMUN DEĞİŞİM TALEBİNİN
SİYASİ ÖNDERİ OLABİLMEK İÇİN
YOLA ÇIKIYORUZ.ÇÜNKÜ BU TOPRAKLARDA;
Daha Huzurlu,
Daha Gelişmiş,
Daha Eşit,
Daha Özgür,
Daha adil,
Daha Emniyetli
Ötekisi olmayan,
Hukuku ve Medeniyeti özümsemiş,
Sevgiyi ve Bilgiyi paylaşarak çoğaltan,
Varlığı ve Bereketi zengin bir hayata ulaşabilmek mümkündür.

DEĞİŞİM İÇİN GEREKEN İRADE,
İNSANLARIMIZDA MEVCUTTUR.2-AMAÇ
Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barış ortamının oluşması için etkin rol oynayan,
Bölgesel ve küresel işbirlikleri ve örgütlenmelere öncü, katılımcı ve etkin olan,
İnsan haklarına dayalı, çağdaş ve tam demokratik yeni anayasasını yürürlüğe koymuş,
Demokratik, bağımsız ve adil bir hukuk sistemini kurmuş,
Yurttaşlarımızın ülkemizin geleceğinde ve kendilerini ilgilendiren her türlü karar sürecinde söz ve karar sahibi olduğu,
Sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından garantiye alınmış,
Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı ekonomik gelişmeyi gözeten,
Gelir ve refah dağılımı dengeli,
Nitelikli ve tam istihdamı gerçekleştirilmiş,
Bilim ve teknolojide yetkinleşmiş,
Ekonomide serbest piyasanın her türlü ön koşulunu yerine getirmiş, üreten,
Dünya ile bütünleşmiş aynı zamanda dünya ile rekabet edilen bir ekonomik yapıya ulaşmış,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder